O Zakładzie

O Zakładzie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II” Sp. z o. o. powstał 01 września 2003 roku i mieści się w województwie kujawsko-pomorskim w mieście Świecie. Główną komórką organizacyjną Spółki jest Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy. Zabytkowy budynek Zakładu usytuowany jest na obrzeżach miasta w pobliżu rzeki Wdy z pięknym widokiem na Dolinę Wisły oraz malowniczo położone gotyckie miasto Chełmno po drugiej stronie rzeki.

Rolą naszego Zakładu jest „(…) rozumieć, a nie oceniać” potrzeby ludzi chorych. Nasz personel kierując się mottem Patronki Zakładu dąży do poznania i zrozumienia indywidualnych problemów zdrowotnych oraz społecznych każdego pacjenta co pozwala w szybkim podjęciu działań poprawiających stan zdrowia chorego oraz w osiągnięciu przez niego możliwie maksymalnej samodzielności i niezależności.

Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy „Florencja II” jest placówką stacjonarną, w której prowadzi się całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. W świeckim zakładzie nad zapewnieniem potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych pacjentów czuwa zespół terapeutyczny. Zakład zapewnia terapię logopedyczną i psychologiczną. Prowadzona jest rehabilitacja i fizykoterapia zgodnie z zaleceniami lekarza zakładu. Rehabilitacja dotyczy przede wszystkim zabiegów w obrębie narządów ruchu, rehabilitacji ortopedycznej, pourazowej, neurologicznej i kardiologicznej. Organizowana jest również terapia zajęciowa w ramach, której podnosi się ogólną sprawność starszych osób mających trudności z wykonywaniem codziennych rutynowych czynności. Pacjentom zapewnia się konsultacje lekarskie i leczenie przez lekarzy ogólnych i specjalistów. W zależności od stanu zdrowia pacjenta prowadzona jest zindywidualizowana dieta ustalana przez naszego dietetyka. Uczestniczą oni także w zajęciach kulturalno-rekreacyjnych oraz Mszach Świętych odbywających się w kaplicy zakładu na I piętrze.

Zakład może objąć opieką maksymalnie 74 pacjentów. Na każdym z dwóch pięter znajdują się pokoje 1, 2, 3 i 4 - osobowe dostosowane do potrzeb osób chorych. Zakład zapewnia profesjonalną opiekę pacjentom w różnym wieku, z dużym upośledzeniem zdolności samodzielnego poruszania się oraz tym, którzy w realizacjach swych podstawowych potrzeb są niemal całkowicie uzależnieni od osób trzecich. Personel Zakładu świadczy fachową i profesjonalną obsługę oraz indywidualne podejście do pacjenta. Nasz personel edukuje pacjenta, przygotowuje do samoopieki i samopielęgnacji, pomaga w adaptacji do sytuacji zmienionej w wyniku choroby. We wspólnej koncepcji opieki długoterminowej pracownicy dążą do tego, aby osoba dotknięta chorobą lub urazem nie pozostawała na dłuższy czas bezczynna. Zakład dla dobra pacjentów nie tylko dba o jakość świadczonych usług, ale również podnosi standard warunków pobytu. Zakład posiada gabinet terapii zajęciowej i salę dziennego pobytu, zapewnia odpowiednie warunki socjalno – bytowe i niezbędny profesjonalny sprzęt medyczny.

Oferta świadczeń skierowana jest przede wszystkim do pacjentów, u których proces intensywnego leczenia został zakończony, a kluczowym zadaniem pozostaje intensywna specjalistyczna opieka długoterminowa. Do Zakładu przyjmowani są chorzy :

  • z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia
  • z przewlekłymi chorobami mięśni i stawów
  • z przewlekłymi chorobami płuc
  • z powikłaniami cukrzycowymi
  • z trudno gojącymi się owrzodzeniami i odleżynami
  • po złamaniach i amputacjach kończyn
  • z chorobą otępienną typu Alzheimera, naczyniowego, i inną
  • ze schorzeniami neurologicznymi, po przebytym udarze mózgu, ze stwardnieniem rozsianym, z niedowładami lub porażeniami kończyn, z chorobą Parkinsona

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów wymagających całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, którzy w ocenie skali Barthel nie przekroczyli 40 pkt. Okres pobytu uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta.

Do Zakładu nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Florencja II” w Świeciu jest mgr Teresa Pisarczyk.